Medarbejdere

Neurorehabilitering - Kbh har mere end 170 dygtige medarbejdere. Læs mere om de forskellige faggrupper og vores arbejdsområder og roller.

Hos os kan du møde fysioterapeu­ter, ergoterapeuter, neuropsykologer, neuropædagoger, tale-hørepædagoger, neurologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og diætister.

Fælles for os alle er, at vi arbejder tvær­fagligt og i tæt samarbejde med dig og dine pårørende. Der­udover har vi en afdeling for kvalitet, udvikling og uddannelse. Hvem af os du møder i dit forløb, afhænger af dine behov.

Faggrupper på Neurorehabilitering - Kbh

Speciallæge i neurologi

På Neurorehabilitering – Kbh har vi tilknyttet en speciallæge i neurologi. Vores speciallæge deltager på tværfaglig konference og giver faglig sparring til de øvrige medarbejdere i forhold til behandling under opholdet.

Din praktiserende læge har ansvaret for din behandling under dit døgnophold. Med dit samtykke vil personalet derfor udveksle informationer med den praktiserende læge. Det er også din praktiserende læge, der udsteder recepter på medicin under dit ophold.

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter

På døgnafsnittene har vi ansat sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med erfaring inden for neurorehabilitering. Både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter indgår i den rehabilitering, som foregår på døgnafsnit og i det tværfaglige team omkring dig.

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter varetager behandlingsopgaver som medicinering, sårpleje og lejring. Desuden varetager de komplekse plejeopgaver i forbindelse med sondeernæring, respiration, respiration og smerter.

Vores sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter udfører en væsentlig del af den rehabilitering, som foregår døgnet rundt. De arbejder ud fra de mål, der er sat i det enkelte rehabiliteringsforløb. De understøtter, at du selv udfører de aktiviteter, som du kan, og de støtter dig med vejledning og fysisk hjælp til de aktiviteter, du har brug for. De arbejder også med fokus på, at du i alle relevante aktiviteter får anvendt de nye færdigheder, som løbende opnås gennem træning med fysioterapeuter, ergoterapeuter og neuropsykologer.

Neuropsykologer

Du kan møde neuropsykologer i løbet af dit forløb på hospitalet eller i dit videre rehabiliteringsforløb, efter du bliver udskrevet.

På Neurorehabilitering – Kbh har vi ansat neuropsykologer, som både er tilknyttet døgnafdelingerne og vores ambulante afdeling.

Neuropsykologerne har speciale i vurdering og genoptræning af kognitive og sociale færdigheder. De har særlig viden om hjernens opbygning og funktion og om, hvordan skader i forskellige områder af hjernen kan medføre nedsat kognitiv funktion.

Neuropsykologisk vurdering og behandling

Alle borgere på Neurorehabilitering – Kbh kan modtage en neuropsykologisk vurdering og behandling. Det beror på en faglig vurdering, om neuropsykologen indgår i dit rehabiliteringsforløb. Neuropsykologen undersøger, hvilke af hjernens funktioner der er velbevarede efter hjerneskaden, og hvilke der har lidt skade. Neuropsykologen vurderer typisk funktionen af følgende områder:

  • Koncentration
  • Hukommelse
  • Indlæring
  • Overblik, planlægning og problemløsning
  • Sprog
  • Indsigt i egen situation.

Vurderingen foregår ofte ved en samtale og en skriftlig test, som kan suppleres med test på computer. På baggrund af den samlede vurdering lægger neuropsykologen en behandlingsplan sammen med dig, dine pårørende og andre relevante faggrupper.

Neuropsykologen danner sig også et indtryk af, hvordan din psykiske og følelsesmæssige tilstand er. En hjerneskade kan medføre mange følelsesmæssige reaktioner, fx sorg, vrede og frustration. Vores neuropsykologer kan støtte både dig og dine pårørende i at forstå og håndtere de reaktioner, der kommer.

Klinisk diætist

Vores diætist er specialist i ernæring og sundhed og har særlig indsigt i ernæringsmæssige behov hos syge mennesker. Derfor medvirker vores diætist ved vejning og ernæringsscreening. Diætisten planlægger også ernæringsterapi, som kan være med til at fremme dine ressourcer i rehabiliteringsforløbet. Det kan fx være relevant for dig, som måske har fået spise-/synkeproblemer som følge af hjerneskaden, og som derfor har brug for, at mad og væske tilberedes med særlig konsistens.

Hvis du har brug for sondeernæring, er det vores diætist, som laver en ernæringsplan, der sikrer, at dine behov bliver dækket. Desuden arbejder vores diætist med at vejlede og støtte de øvrige medarbejdere, som er sammen med dig og de andre på døgnophold under jeres måltider.

Ergoterapeuter

Vores ergoterapeuter genoptræner dig til at klare aktiviteter i hverdagen bedst muligt. Fx personlig hygiejne, påklædning, rengøring og madlavning. Ergoterapeuter arbejder også med at genoptræne din grov og fin motorik, så du fx bliver bedre til at styre din arm- og hånd og bedre kan skrive, spise med bestik og børste tænder. 

Vi starter med en individuel aktivitetsbaseret undersøgelse, hvor vi danner os et indtryk af, hvilke ressourcer du har, og hvilke områder, der er brug for at genoptræne. 

Ergoterapeutisk genoptræning finder sted i så virkelighedstro omgivelser som muligt. Det betyder, at genoptræningen af personlig hygiejne foregår på badeværelset, og genoptræning af arm- og håndfunktion foregår ved træning af gribe og række øvelser ved køkkenskabet. Der er også mulighed for at en del af træningen kan foregå i dit eget hjem.

Har du svært ved at synke mad og drikke og gennemføre et måltid, kan vi også træne det. Ergoterapeuterne har viden og kompetencer til at analysere og planlægge behandling til borgere med synkeproblemer (dysfagi). De genoptræner muskulatur involveret i synkefunktion og rådgiver borger, pårørende og de andre faggrupper om, hvordan borger kan spise og drikke sikkert og effektivt.

Fysioterapeuter

Vores fysioterapeuter arbejder med særligt fokus på de motoriske/fysiske skader, der kan opstå ved en hjerneskade. Fx nedsat kraft eller lammelser i arme, ben eller overkrop, forstyrrelser af muskulaturens spændingstilstand, nedsat bevægelighed, balance- og gangproblemer, koordinationsbesvær, eller smerter.

Fysioterapeutisk genoptræning kan bestå af styrketræning for arme og ben, gangtræning og balancetræning, og det kan også bestå af genoptræning af siddende balance, forflytninger til og fra kørestol, eller gang med ganghjælpemiddel indendørs og udenfor.

En del af fysioterapeutens baggrund er en omfattende viden om kroppens funktioner og anatomi, og om hvordan både fysiske og kognitive skader påvirker funktionsevnen for mennesker med erhvervet hjerneskade. Fysioterapeutisk genoptræning bygger på viden om hjernens evne til at forandre sig efter en skade og til at indlære nye færdigheder og tilgange. 

Talepædagog

På Neurorehabilitering – Kbh har vi en fastansat talepædagog, som undersøger og behandler dig, hvis du har problemer med sproget og/eller at tale og kommunikere. Vores talepædagog er uddannet audiologopæd og har specialviden om, hvordan sprog, kommunikation og psykologi hænger sammen med menneskets fysik og med hjernens funktion.

I individuelle rehabiliteringsforløb vurderer talepædagogen taleforstyrrelser som blandt andet afasi og dysartri og planlægger behandlingen sammen med dig, dine pårørende og de øvrige medarbejdere på afdelingen. Talepædagogen rådgiver og vejleder medarbejderne og dine pårørende, hvis du har kommunikationsproblemer.

Talepædagogen er tilknyttet både døgnafdelingerne og vores ambulante afdeling.

Neuropædagog

Vores neuropædagog bidrager til rehabiliteringsforløb både på vores døgnafdeliger og vores ambulant afdeling. Neuropædagogen arbejder ud fra et pædagogisk udgangspunkt, har viden om hjernens funktion og om, hvordan skader i hjernen påvirker social forståelse og adfærd.

Neuropædagogen støtter dig med en erhvervet hjerneskade i at udføre aktiviteter eller i at deltage i aktiviteter med andre. Der er fokus på, at du skal bruge de ressourcer, du har, og skal støttes i de aktiviteter, som er udfordrende. På den måde arbejder neuropædagogen med at udvikle dine sociale færdigheder og din selvstændighed, så du oplever større livskvalitet.

Musikterapeut

Vores musikterapeut bruger musik og sang terapeutisk i behandlingen og arbejder helhedsorienteret med mennesker. Det betyder, at musikterapeuten har fokus på de fysiske, psykiske og sociale udfordringer, der kan være opstået efter en erhvervet hjerneskade.

Musikken er både hjernens og hjertets sprog. Musik og sang bruges i rehabiliteringsforløbet til at give rum for følelsesmæssigt at bearbejde de reaktioner, du kan opleve efter en erhvervet hjerneskade. I gruppeterapi trænes sociale færdigheder, og du får mulighed for at spejle dig i andres adfærd og situation.

Kognitive funktioner som blandt andet opmærksomhed og hukommelse kan trænes med brug af musikinstrumenter.

Du kan træne dine fysiske funktioner af fingre og arme med musikinstrumenter, mens dans og rytmeøvelser både træner balancen og benenes funktioner.

Musikterapeuten træner også sprogfunktion og udtale – i tæt samarbejde med blandt andet talepædagogen.

Musikterapeuten indgår i rehabiliteringsforløb for de borgere, der har behov for det. Musikterapi kan bidrage til, at du, hvis du har brug for det, kan træne kommunikation gennem musik og sang i et individuelt forløb med musikterapeuten. Musikterapeuten arbejder også med gruppeforløb, hvor flere synger og spiller sammen.